Office Bearers

Year President Vice President Chairman Hon. Secretary Hon. Treasurer
1965-67 Mr. T.R.Alurkar Mr. M.Raghupati Mr. V.Verma
1968-70 Mr. K.R.Vishwanath Mr. M.K.Mehra Mr. A.R.Gujral
1971-72 Mr. H.C.Jain Mr. N.M.Swani Mr. R.N.Kapur Mr. M.K.Mehra Mr. A.R.Gujral
1973-74 Mr. H.C.Jain Mr. R.K.Mohta Mr. R.N.Kapur Mr. M.K.Mehra Mr. S. Ranganathan
1975-77 Mr. H.C.Jain Mr. R.K.Mohta Mr. R.N.Kapur Mr. P.S.Jain Mr. M.K.Mehra
1977-79 Mr. R.K.Mohta Mr. R.N.Kapur Mr. H.B.Chaturvedi Mr. P.S.Jain Mr. G.L.Marwah
1979-81 Mr. R.K.Mohta Mr. S.P.Vidyarthi Mr. Dam Prabhu Mr. M.B.Mathur Mr. P.S.Jain
1981-83 Mr. S.P.Vidyarthi Mr. Dam Prabhu Mr. P.S.Jain Mr. I.Grover Mr. K.D.Bose
1983-85 Mr. S.P.Vidyarthi Mr. P.P.Appachu Mr. P.S.Jain Mr. I.Grover Mr. K.D.Bose
1985-86 Mr. S.P.Vidyarthi Mr. Hemant Kumar Mr. U.S.Sachdeva Mr. G.L.Marwah Mr. I.Grover
1986-87 Mr. Hemant Kumar Mr. V.P.Gupta Mr. H.P.Gupta Mr. G.L.Marwah Mr. I.Grover
1987-89 Mr. N.M.Swani Mr. Hemant Kumar Mr. R.C.Kesar Mr. G.L.Marwah Mr. S.K.Ghosh
1989-90 Mr. N.M.Swani Mr. P.S.Jain Mr. R.C.Kesar Mr. S.K.Ghosh Mr. G.L.Marwah
1990-91 Mr. N.M.Swani Mr. P.S.Jain Mr. R.L.Kapoor Mr. S.K.Seth Mr. R.K.Vij
1991-93 Mr. P.S.Jain Mr. R.L.Kapoor Mr. I.M.Aggarwala Mr. Anil Gupta Mr. Sudhish Aggarwala
1993-95 Mr. R.L.Kapoor Mr. I.M.Aggarwala Mr. R.A.Birla Mr. Sudhish Aggarwala Mr. A.L.Khurana
1995-96 Mr. H.B.Chaturvedi Mr. R.C.Kesar Mr. C.S.Sachdeva Mr. Ashok Juneja Mr. M.C.Malik
1996-97 Mr. H.B.Chaturvedi Mr. R.C.Kesar Mr. Anil Gupta Mr. Ashok Juneja Mr. M.C.Malik
1997-99 Mr. R.C.Kesar Mr. S.K.Ghosh Mr. Anil Gupta Mr. Ashok Juneja Mr. M.C.Malik
1999-2001 Mr. R.C.Kesar Mr. S.K.Ghosh Mr. Anil Gupta Mr. Ashok Juneja Mr. M.C.Malik
2001-03 Mr. Anil Gupta Mr. I.K.Singhal Mr. V.K.Jain Mr. Sameer Dua Mr. B.Nagpal
2003-04 Mr. I.K.Singhal Mr. Ashok Juneja Mr. M.C.Malik Mr. N.K.Nagpaul Mr. B.Nagpal
2004-05 Mr. Ashok Juneja Dr. J.V.Rao Mr. M.C.Malik Mr. N.K.Nagpaul Mr. B.Nagpal
2005-06 Mr. Ashok Juneja Mr. Pankaj Malik Mr. M.C.Malik Mr. N.K.Nagpaul Mr. Rajesh Dudeja
2006 Mr. Pankaj Malik Mr. J.P.Saria Mr. M.C.Malik Mr. N.K.Nagpaul Mr. Rajesh Dudeja
2006-07 Mr. J.P.Saria Mr. R.K.Vij Mr. Sameer Dua Mr. N.K.Nagpaul Mr. Rajesh Dudeja
2007-08 Mr. J.P.Saria Mr. R.K.Vij Mr. Sameer Dua Mr. S.C.Jain Mr. Karan Malik
2008-09 Mr. J.P.Saria Mr. R.K.Vij Mr. Sameer Dua Mr. S.C.Jain Mr. Ismail Budandi
2009-11 Mr. S.K.Ghosh Mr. R.K.Vij Mr. N.K.Nagpaul Mr. Ismail Budandi Mr. H.N.Jain
2011-12 Mr. R.K.Vij Mr. Pankaj Malik Mr. Sameer Dua Mr. R.R.Dharamdasani Mr. K.K.Agarwal
2012-13 Mr. R.K.Vij Mr. Pankaj Malik Mr. Sameer Dua Mr. H.N.Jain Mr. Ritesh Gupta
2013-15 Mr. Sudhish Aggarwala Mr. D.K.Singh Mr. Navin Goyal Mr. Ritesh Gupta Mr. Anup Garg
2015-17 Mr. Sudhish Aggarwala Mr. S.C.Jain Mr. Pankaj Sharma Mr. Ritesh Gupta Mr. Anup Garg
2017-19 Mr. D.K.Singh Mr. Vikas Bhargava Mr. Ritesh Gupta Mr. A.K.Sharma Mr. Ashish Gupta